ورود به سامانه دیجی بانو

ورود و استفاده از خدمات دیجی بانو به معنای تایید قوانین سامانه استخدام دیجی بانو میباشد